Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Prodej nemovitého majetku - orná půda - k.ú. Našiměřice

Prodej nemovitého majetku - orná půda - k.ú. Našiměřice

.
.

Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka Radek Bílý, v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 31 INS 16087 / 2019  u Krajského soudu v Brně.

Předmět prodeje:

nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Našiměřice, katastrální území Našiměřice, zapsané na LV č. 47, konkrétně:

spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na parcele č. p. 3041 o výměře 5 000 m2, orná půda,

vše zapsané v soupisu majetkové podstaty zveřejněné v insolvenčním řízení dne 6.3. 2020 v oddíle B-9, pod položkou číslo 1.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce.

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 6.3. 2020 v oddíle B-9 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit. 

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 31.3.2022 :

na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

 
Powered by Phoca Cart